Założenia projektu “Zdrowe relacje – Zgodna rodzina”

Poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy i zapobieganie przemocy w rejonie transgranicznym i stworzenie platformy koordynowanych działań w tym zakresie – to zasadnicze cele programu, jaki będzie w 2023 roku realizowany w Gubinie. Na ten cel samorząd miejski otrzymał środki o wartości 1.299.200 zł z Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego „Wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej – utworzenie Centrum dla Rodzin w Gubinie” – to projekt, który właśnie startuje w Gubinie. Jego działaniami objęci zostaną mieszkańcy miasta.

Powstać ma kompleksowy program przeciwdziałania przemocy domowej, w ramach którego zostanie stworzona swojego rodzaju „sieć” złożona ze specjalistów różnych placówek miejskich i samorządowych, na różnych poziomach. Wprowadzona zostanie innowacyjna metoda pomocy zdalnej dla osób w kryzysie poprzez prowadzenie telefonicznego wsparcia osobom w kryzysie, przemocy domowej. Na ulicach staną billboardy, mieszkańcy będą zapraszani na warsztaty. Mieszkańcy miasta będą mogli wziąć udział w warsztatach budowania pozytywnych relacji w rodzinie i kontrolowania emocji. Dla osób zagrożonych lub doświadczających przemocy przewidziano warsztaty z samoobrony. Pracownicy jednostek działających na rzecz tych osób przejdą szereg szkoleń aby jeszcze efektywniej udzielać wsparcia osobom tego potrzebującym. W dalszej fazie projektu planowane są warsztaty szkoleniowe dla rodziców w zakresie komunikacji i budowania relacji , warsztaty wspierające rodziców dzieci niepełnosprawnych.