Centrum dla Rodzin w Gubinie

Gmina Gubin  o statusie miejskim w 2023 r. otrzymała środki na realizację projektu  z „Zdrowe Relacje-Zgodna Rodzina”. Jest to kwota1.299.200,00 zł, czyli 100% o którą wnioskowano. Została ona pozyskana w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Dzięki zaakceptowaniu naszego projektu nasze Miasto bierze udział w „Pilotażowym wdrażaniu zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej”.

W ramach projektu powstało Centrum dla Rodzin w Gubinie, które rozwija współpracę między podmiotami pracującymi na rzecz mieszkańców Gubina w obszarze wspierania relacji i wczesnej profilaktyki przemocy. Utworzenie Centrum dla Rodzin w Gubinie zakłada jego funkcjonowanie w modelu sieciowym. Instytucje pomocowe takie jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, placówki oświatowe, Policja, Kuratorzy Sądowi, Straż Miejska, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, to instytucje, które współpracują ze sobą w zależności od potrzeb i odgrywają istotną rolę w profilaktyce przemocy domowej.

Centrum dla Rodzin w Gubinie we współpracy z w/w podmiotami wdraża model profilaktyki przemocy domowej na poziomie lokalnym, w ramach którego obecnie prowadzone są szkolenia dla kadry profesjonalistów, specjalistów, pracujących w obszarze pomocowym rodzinie. Szkolenia wyposażą w umiejętność diagnozowania przemocy w rodzinie, podejmowania właściwych działań, motywowania osób uwikłanych w przemoc do skorzystania z profesjonalnej oferty. Przeszkolenie specjalistów pozwoli na dotarcie do większej liczby osób wymagających wsparcia, udzielenia właściwej pomocy oraz usprawni współpracę międzyinstytucjonalną.